1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Produkcyjno-Handlowy „F.CH” Iwona Choińska ul. Graniczna 4, 05-410 Józefów NIP:532-141-34-93, biuro@fch-zabawki.pl,
 2. Cel i podstawy przetwarzania 
  1. Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy podpisanej z Administratorem, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO)
  2. Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, obsługi reklamacji) wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 6 ust 1 lit c RODO),
  3. Państwa dane będą przetwarzane w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, badania satysfakcji klientów, prowadzenia analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, w celach archiwalnych (dowodowych) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f RODO).
 3. Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane osobowe będziemy udostępniali następującym kategoriom podmiotów:
  1. naszym pracownikom i współpracownikom, w zakresie obowiązków zgodnie z upoważnieniami,
  2. podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych: firmom informatycznym, obsługi IT
  3. innym odbiorcom: firmy kurierskie, podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Okres przechowywania danych
  1. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
  2. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe będziemy przetwarzać dla określonego celu do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 6. Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia umowy – odmowa podania danych może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy.
 7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.